I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Ramnes skyte- og øvingsfelt (SØF). Varslet planområde omfatter eiendommene gnr./bnr. 194/1 og 194/2 som eies av Forsvarsbygg, samt tilgrensende sjøareal. Endelig planavgrensning fastsettes gjennom planarbeidet.

LPO arkitekter AS utfører planarbeidet på vegne av Forsvarsbygg, som er forslagsstiller. 

Formålet med planen er å sikre rammebetingelsene for dagens arealbruk, Forsvarets nye behov, alliert samvirke og for videre langsiktig drift og utvikling av Ramnes SØF. Planen skal også avklare grensesnittet mot tilgrensende eiendommer, miljø-, nærings-, kulturminne- og samiske interesser. 

Ramnes SØF er ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er Forsvarets eiendommer på Ramnes ikke avsatt med arealformål, men er båndlagt Forsvaret.

Etter at fristen for innspill går ut, bearbeides planforslaget videre og forberedes for innsendelse til Tjeldsund kommune. 

Når planforslaget er innsendt legges det ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider, med ny mulighet for innsendelse av merknader til planen. 
Merknader til oppstart av planarbeidet og planprogrammet sendes innen 10.05.2024.

Frist for merknader er 10.05.2024. 

Merknader/innspill sendes skriftlig til LPO Arkitekter AS v/Ingvild Høystad Stavem, PB 7033 Majorstuen, 0306 Oslo eller per epost til is@lpo.no, telefon 900 40 960.
Merk henvendelsen med “Detaljregulering”.