Plandokumenter med vedlegg ligger vedlagt. 

Berørte parter varsles direkte i egen forsendelse.

Høringsfrist: 9. juli 2022.

Merknader/innspill sendes: post@tjeldsund.kommune.no, merket saksnr. 20/371.

Postadresse: Tjeldsund kommune, pb 240, 9439 Evenskjer.