Søknadsfrist 3. april 2022. Søknad sendes inn via søknadsportalen på nettsiden til Troms Holding:  https://skjema.no/tromsholding


Hvem kan søke:

 1. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019 og ha virksomheten lokalisert og registret der.
 2. Søker skal være registrert i enhetsregisteret.
 3. Søker må være eier av minimum 67 % av foretaket. Dersom søker består av et foretak med flere eiere, skal minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i punkt A.
 4. Troms Holding støtter ikke foretak i økonomiske vanskeligheter. Dette omfatter ikke oppstartsbedrifter.
 5. Søker skal ikke tidligere ha mottatt tilskudd fra Troms Holding.
   

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Tilskuddet kan gå til investeringer i driftsmidler/utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling av næringsvirksomheten.
 • Tilskuddet kan gå til tiltak som vil bidra til en mer bærekraftig drift av foretaket

Det gis ikke støtte til ordinær drift.

Kostnader til leasing/leie eller kjøp av kvoter godkjennes ikke.


Tilskuddet tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte:

 • Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. I følge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på tre regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Troms Holding at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Troms Holding i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i tre regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA pålegge Troms Holding å kreve tilskudd tilbake fra mottaker


Følgende vil bli vektlagt i behandlingen av søknadene:

 • Prosjektets gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
 • Om prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og at alle nødvendige godkjenninger er innhentet i forkant
 • Hvorvidt prosjektet kan utvikle nye arbeidsplasser, utvikle næringsmiljø, sikre etablerte arbeidsplasser
 • Om det er vist til at prosjektet vil bidra til en mer bærekraftig drift av foretaket

 

Dersom dere ønsker mer info om utlysningen kan dere ta kontakt med Troms Holding (tlf. 476 03 057) eller Tjeldsund kommune ved Karstein Lona eller Tone Lambertsen (tlf. 770 89 500).