Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Sommerstid vil vegetasjonen kunne skape særskilte problemer for sikten langs vei  - nå opplever vi at trafikksikkerheten forringes av at vegetasjonen gror inn i gatelysene og gatelystrasèene og både gir dårlig effekt av gatelysene, men også trur ledningsnettet.

Flere av traseene gror igjen, og må ryddes.

Kommunen har si tilsammen 2415 gatelyspunkt langs til sammen 80 km kommunal vei og nærmere 140 km fylkeskommunal vei.

Tjeldsund kommune har som organisasjon ikke ressurser – verken kapasitets- eller økonomiske - til å gjennomføre all denne ryddingen. Dette er en formidabel oppgave som vi alle må søke å løse i lag.

 

Derfor henvender oss til deg som grunneier for at du skal ta ansvaret for din eiendom ved å sørge for at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner eller hindrer effektiv belysning.

 

Gjør en innsats nå og hjelp til med å sikre belysningen framover.

Dersom dette ikke blir gjort, vil lysene i gitte tilfeller og i verste fall måtte slukkes/kobles fra utfra krav vi får fra Hålogaland Kraft A/S som tilsynsmyndighet.

I de tilfellene der Tjeldsund kommune selv gjennomfører rydding på private eiendommer, vær oppmerksom på at vi vil kun legge ned vegetasjonen – vi vil ikke kviste og sage denne opp

Vær videre oppmerksom på at slik rydding av private eiendommer må alltid og generelt vurderes gjort for eiers regning – dette vil du få tilbakemelding om/på om dette blir aktuelt.

 

Kommunen er selv ansvarlig for vegetasjonen på egen eiendom. Selv om vi gjør vårt beste for å klippe vegetasjon på kommunale eiendommer langs veiene, hender det at vi må minnes på at det må utføres klipp enkelte steder.

Du kan da melde fra om dette til kommunen på epost post@tjeldsund.kommune.no  så får vi tatt tak i dette.

 

Takk for forståelsen og takk for hjelpa.