Orientering fra Husbanken ved møtestart klokka 09.00

 

Saksliste:

Saks-type

Sak nr.

Sakstittel

PS

01/22

Lovlighetskontroll Kommunestyrets vedtak i sak 101/21 - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

PS

02/22

Retningslinjer for tildeling og utleie av kommunale boliger i Tjeldsund kommune

PS

03/22

Endringer Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund

PS

04/22

Behov for elgtelling vinteren 2022

PS

05/22

Oppfølging av politiske vedtak FSK og KST 4.de kvartal 2021

PS

06/22

Orienteringer/drøftinger

PS

07/22

Referatsaker

PS

08/22

Rapportering delegerte vedtak

 

Evenskjer, 9. februar 2022

 

Helene Berg Nilsen

Ordfører

 

Dokumentene i saken finner du her: