Vi har krevende tider foran oss, men pilene peker i riktig retning uttaler kommunedirektøren.

  • Vi går fra merforbruk og underskuddssituasjon til mindreforbruk og overskuddssituasjon i Tjeldsund. Etter flere år med bruk og tapping av disposisjonsfondet så har vi i 2022 evnet å tilføre fondet midler. Vi har brukt av oppsparte midler helt fra oppløpssiden før sammenslåingen, og det samme dro vi med oss inn i ny kommune.

Den positive utviklingen er bra og helt nødvendig for å møte fremtiden og bygge en bærekraftig kommuneøkonomi med et visst handlingsrom.

Stramt budsjett og god økonomikontroll og budsjettdisiplin bidrar positivt i utviklingen.

  • Vi har bremset kostnadsveksten.

Vi har som mange andre kommuner økt våre inntekter.

  • Forskjellen fra tidligere år er at vi har klart å sikre denne inntektsveksten fra å bli spist opp av økte kostnader. Det er bra!

 

Det økonomiske resultatet vi har oppnådd for 2022 er helt nødvendig og gir oss litt bedre vilkår i arbeidet med å bringe 2023-budsjettet og økonomiplanen i balanse.

  • Vi skal glede oss over det vi har fått til, men vi har ikke tid til å hvile for lenge på lauvbærene. Statsforvalteren har i dag meddelt oss konklusjonen av lovlighetskontrollen av kommunens budsjett. Oppgaven vi har fått er klar og entydig, og det er å vedta et budsjett og en økonomiplan i balanse innen 30. juni i år. Vi har 28,5 millioner kroner vi skal ta inn i 2023 for å skape budsjettbalanse. Det må vi klare og skal vi klare, slik at vi raskest mulig blir utskrevet av ROBEK. Omstilling og kutt i driften vil garantert merkes og smertes – både det som allerede er vedtatt og som nå gjennomføres og det nye som vil komme, men dette er helt nødvendig! Og, vi må gjøre den jobben helt på egenhånd innenfor de rammer vi har. Det kommer ingen penger utenfra.

 

Likevel skal vi glede oss over at vi kan vise til et positivt resultat for 2022.  Vi tar med oss denne positive nyheten inn i helgen!

 

Tjeldsund kommunes regnskapsresultat for 2022 er vedlagt under: