Representantordning for enslige mindreårige asylsøkere

Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge.

En representant er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta den enslige mindreårige asylsøkeren sine juridiske og økonomiske rettigheter i Norge, samt i asylprosessen. Representant har ikke den daglige omsorgen for den mindreårige, men skal påse at omsorgsbehovet blir ivaretatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har som lokal vergemålsmyndighet ansvar for blant annet rekruttering, opplæring, veiledning og tilsyn med representantene i fylket.

Ønsker du å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere, ber vi om at du kontakter Statsforvalteren i Troms og Finnmark på tlf. 78 95 03 00.

 

For mer informasjon om representantordningen:

https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/representant-for-enslig-mindrearig-asylsoker/

https://www.vergemal.no/enslig-mindreaarig-asylsoeker.447455.no.html

Kommunestyret i Tjeldsund har fattet vedtak om å bosette inntil 30 flyktninger

Kommunestyret behandlet forespørselen fra IMDI om  i møte 30. mars og fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret i Tjeldsund uttrykker stor medfølelse og sympati med ukrainske innbyggere i den pågående krigen.
  2. Kommunestyret vedtar at Tjeldsund kommune skal tilrettelegge for bosetting av inntil 30 flykninger fra Ukraina i henhold til anmodning om bosetting fra IMDI.
  3. Kommunestyret er positiv til at private kan tilby innkvartering og bosetning innenfor de rammer og regelverk som IMDI og sentrale myndigheter fastsetter. Rådmannen bes kartlegge interesse for dette hos kommunens innbyggere, samt tilrettelegge for kommunale utleieboliger og boliger via boligstiftelsen. Bosetting bør skje i hele kommunen.
  4. Rådmannen bes hvis nødvendig å tilrettelegge tjenestetilbudet som kreves for å bosette, og herunder ansette personell i nødvendig utstrekning. Dette gjelder primært stillinger innen flyktningetjenesten, NAV og forebyggende tjeneste. Stillingsøkningene finansieres med merinntekter fra integreringstilskudd.  

Forespørsel om tilgjengelige boliger

Tjeldsund kommune har som en del av vår nasjonale dugnad for å avhjelpe flyktningkrisen fra Ukraina, fått anmodning om bosetting av 30 flyktninger, enten fra Ukraina eller kvoteflyktninger.

Kommunen vet foreløpig ikke hvem som kommer – hvor mange, alder, kjønn, når de kommer. Kommunen legger til rette for mottak av dem så godt vi kan – men vi er som samfunn avhengig av at alle bidrar i dugnaden mottak og oppfølging av flyktningene er. Kommunen har behov for tilgjengelige boliger som leiligheter, boliger, fritidsboliger som kan brukes til bosetting, helst sentralt plasserte i forhold til butikk, skole og barnehage. Vi har også behov for frivillige som kan bistå i ta imot dem, gjøre de som kommer kjent i kommunen og hjelpe dem til rette. Vi ber alle som kan bidra om å sende melding om dette til post@tjeldsund.kommune.no