Kommunestyret vedtok i sak 3/19 at det skal opprettes 4 kommunedelsutvalg à 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i numerisk orden.
Kommunedelsutvalgene navngis etter skolekretsene de ligger i. Der det er mer enn en skolekrets i kommunedelsutvalgets nedslagsfelt navngis utvalget etter begge skolekretsene.

Tjeldsund kommune skal etablere følgende kommunedelsutvalg:

  • Grov/Sandstrand
  • Kongsvik
  • Ramsund
  • Skånland

Kommunedelsutvalgene velges for 4 år av gangen, etter forslag fra lag og foreninger i området.

Representantene må være bosatt i kommunedelsutvalgets område og valgbare etter kommunelovens § 7-2 annet og tredje ledd:

§ 7-2.Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven § 3-3.
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.
c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg


Frist for forslag på medlemmer av kommunedelsutvalgene settes til 27. mai 2020.
 

NB! Husk å legg ved skriftlig samtykke fra den som blir foreslått om at han/hun samtykker til å stille til valg. Det er forslagsstillers ansvar at det foreligger. Uten samtykke er de ikke valgbare – se kommuneloven av 22. juni 2018, nr. 83, § 7-2, tredje ledd c. (Dette er en ny bestemmelse i vår nye kommunelov.)

Valgutvalget vil behandle innkomne forslag og legge det fram for kommunestyret 17. juni 2020.

 

Du kan lese mer om kommunedelsutvalgene og deres arbeidsområde her: Reglement kommunedelsutvalg

 

 

Ordfører Helene Berg Nilsen