Tjeldsund kommune har behov for utleieboliger utover det kommunen selv og kommunens boligstiftelse i dag rår over. Behovet er spesielt knyttet til at kommunen skal bosette flyktninger og til å dekke et generelt økende boligbehov for vanskeligstilte og unge i etableringsfasen. Samlet anslås boligbehovet å utgjøre 50 – 80 boliger i planperioden.

 

Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger.

 

Kommunedirektøren ber interessenter rette sin søknad til Tjeldsund kommune på post@tjeldsund.kommune.no

 

 

Informasjon  tilvisningsavtaler utleieboliger er vedlagt under