Mål og målgruppe for ordningen:

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger som for eksempel beitelag, grunneierlag, radiobjellelag, som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Tilsvarende gjelder for foretak som det kan gis produksjonstilskudd til etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, der det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

 

Tilskuddsmidlene kan benyttes til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

Tilskuddsnivå:  

• For søknad til faste installasjoner kan man få inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
• For søknad til utstyr knyttet til beitebruk i utmark kan man få inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
• For søknad til elektronisk overvåkningsutstyr kan man få inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget eller i besetningen.
• For søknad til tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan man få inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

 

Alle søknader skal fremmes digital via søkesystemet AGROS på Landbruksdirektoratets hjemmeside Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Ved tvil, skal tiltaket befares før endelig vedtak gis. 
Utbetaling skal skje etter at tiltaket er ferdig godkjent. Representanter fra kommunen skal befare tiltaket før godkjenning dersom tiltaket er gitt til fysiske installasjoner. Alle tiltak skal dokumenteres med fakturaer og regnskap. 
I større prosjekt som går over flere år, kan det foretas delutbetaling i tråd med fremdrift i prosjektet.

 

Retningslinjer for tiltaksstrategi i beiteområder er vedlagt.