Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

Ved nydyrking med planering kan det ikke gis tilskudd til drenering, da dreneringen er en del av nydyrkingsarbeidet. 

Det gis ikke tilskudd der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.

Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknaden ble innvilget.

På hjemmesiden til Lovdata finner du Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

 

Mer informasjon og søknadsskjema, se hjemmesiden til landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord