Både Tjeldsund og Skånland har hatt tradisjon for å dekke VAR-avgifter for lag og foreninger med forsamlingshus, men med ulike metoder. For nye Tjeldsund er det ønskelig å ha en mer ryddig oversikt over denne ordningen ved at alle lag og foreninger må søke om refusjon av disse utgiftene. Det vil også si at organisasjonene vil gå i fra å være privat husholdning til å gå under ordningen næring og institusjon.
Den nye ordningen for å få dekt disse utgiftene vil være at organisasjonene må søke i søknadsskjema for kulturmidler med vedlagt faktura for å være søknadsberettiget. Søknaden gjelder fakturaer med fakturadato forrige år. VAR-avgiftene vil dermed være en del av foreningens utgifter, men refundert i etterkant. 
Ordningen trer i kraft for søknadsåret 2021, søknadsbeløpet vil da gjelde for året 2020.

 

Retningslinjer for tilskudd for Vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter) i Tjeldsund:

  • VAR-avgifter for lag og foreninger som drifter areal som krever vann, avløp eller renovasjon refunderes etter søknad, faktura vedlegges. Søknad rettes til enhet for Kultur og folkehelse. 
  • Tilskudd gis til lag og foreninger som driver et aktivt kultur - idretts og frilufts arbeid. 
  • Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som mottar annet kommunalt tilskudd der VAR-avgiften er tatt med i beregningen.
  • Privat eier som leier ut lokaler til overnevnte organisasjoner er ikke stønadsberettiget. Organisasjoner som er leietakere, kan heller ikke søke tilskudd på vegne av eier.
  • Organisasjoner som leier ut til kommersiell virksomhet (næringsvirksomhet og lignende), vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan falle utenfor ordningen. organisasjonen plikter å melde fra om endringer i eier/leieforhold.

Tilskuddsordningen skal kunngjøres hvert år, med tilhørende søknadsfrist.