Tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skog (NMSK ) gis til granplanting, ungskogpleie og fjerning av bjørkeskjerm i granfelt. Tynning av granbestand. Det gis også tilskudd til treslagsskifte fra lauv til granskog. 

NMSK-midler søkes via saksbehandlersystemet ØKS (Økonomisystem for Skogordningene). 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) tilskudd gis for å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

Søknad om SMIL-midler og drenering søkes via saksbehandlersystemet AGROS.  

 

Dreneringstilskudd gis til drenering, profilering og kanalisering av tidligere grøfta innmark og bakkeplanerte areal som berører minimum 1 dekar. 

Denne ordningen søkes det via saksbehandlersystemet AGROS på landbruksdirektoratet sine hjemmesider om ordninger for jordbruk.

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder gis for å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av beitedyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområder. I utgangspunktet skal det søkes gjennom eksisterende beitelag/sankelag. 

Denne ordninga søkes det også på via saksbehandlersystemet AGROS 

 

Du finner mer informasjon om, og til søkesystemet AGROS på landbruksdirektoratet sine hjemmesider om ordninger for jordbruk

Søknadsfrist: 

Tiltak i beiteområde 20.mars 2024 

Dreneringstilskudd 20.mars 2024  

Smil-midler 1.april og 1. oktober 2024 

 

Ta kontakt med landbruksrådgiver Tone Rubach, telefon 960 10 483, for spørsmål om de ulike ordningene.