I perioden 2. - 15.september har Forsvaret en øvelse med til sammen seks F-35 fly. Forsvarsbygg vil i denne perioden måle støy på selve flyplassen, dvs flere steder på teminalområdet, og på områder rundt flyplassen. Dette spesielt spesielle beiteområder for sau og storfe. I tillegg gjøres det målinger i reinbeitedistriktene Grovfjord og Tjeldsøy.

- Når resultatene fra målingene er gjennomført og systematisert, formidler vi dette ut. Dette skjer i samarbeid med fagmiljøene som utfører målingene disse dagene på Evenes, sier Carl Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvaret.

Støy fra F35
Støybildet fra F35 oppleves annerledes enn fra F-16. Opplevet støy fra F-35 fly kan subjektivt oppfattes som dobling av støy fra et F-16 fly. I desibel utgjør det en differense på inntak 10 dB. Omgivelsene utenfor flyplassen utsettes ikke for skadelig støy.

F-35 er en kraftigere maskin enn F-16 og trenger derfor ikke å bruke full motorkraft og etterbrenner som ofte som F16. Lydangivelsen avhenger av hvordan det flyr. Gjennom konsekvensutredningsfasen har det vært jobbet med å finne avgangsprofiler som gir mindre støy, samtidig som det ivaretar operative krav. Dette for å søke og bruke støyplage i omgivelsene. Dette jobbes det fremdeles med.

Støysoner er merket med skilt
Nær flyplassen vil de høyeste belastningsområdene være avsperret, og det er tydelig merket fra Avinor, for å sikre at personer ikke utsetter for skadelige nivåer på støy. I boligområder, og ved gårdsbruk og beiteområder, vil ingen utsettes for støynivå som kan være skadelige for hørselen.

Avinor har eget varslingssystem
- De reisende som reiser til og fra Evenes utsettes ikke for skadelig støy ved ankomst til flyplassen, sier lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad.

Avinor har et eget elektronisk varslingssystem som styrer publikum inn og ut av flyoperativt område. De har sperret av de områdene ved parkeringen som ikke skal brukes for publikum. Øvrige parkeringsområder er inne i en sone som ikke gir hørselsskade.

Støymålinger under flyøvelsen
Forsvarsbygg samarbeider nært med Avinor, lokale beitelag, reineiere og sist, men ikke minst Forsvaret for å samle inn data over støynivåer på flest mulige steder. 
For å sikre faglig kvalitet, og at analysator knyttet til resultatene er uavhengige, er eksterne miljøer engasjert.
Universitetet i Ås (NMBU), NaturRestaurering, SINTEF og Multiconsult skal sammen bidra til dette.

- Vi tilbyr med dette at alle parter lokalt har troverdighet til det som rapporteres fra støymålingene. Støy er komplisert, og det er derfor helt avgjørende at vi benytter de ypperste fagmiljøer i landet, sier Carl Oscar Pedersen, seksjonssjef i Forsvarsbygg.

 

Kontaktopplysninger
Kontaktperson: Carl Oscar Pedersen, seksjonssjef, mob. 90755445

Forsvarbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefon 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no