Etter hvert som det blir langtidsplasser ledige ved våre institusjoner på Skånland og Fjelldal, vil vi gå i gang med å overflytte pasienter fra Sandstrand og over til andre institusjoner. For å unngå merbelastning opp mot jul, vil alle pasienter ved SBS ha endret bosted innen utgangen av november.  Pasienter som berøres direkte vil, sammen med pårørende, få informasjon fortløpende om prosessen videre. Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til avdelingsleder ved pasientens bosted. Ansatte som berøres er en viktig ressurs for kommunen, og ivaretas etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 

I forbindelse med endringene vil det være inntaksstopp ved SBS og GBS ut 2023. Ved Skånland sykehjem og Fjelldal omsorgssenter vil man over en periode prioritere korttidsopphold og avlastning, terskelen for langtidsplasser heves, men utøves i henhold til lovens krav. Da behovet for avlastning har økt noe etter sommeren vil vi, i en overgangsperiode, ta i bruk dobbeltrom til pasienter etter nærmere vurdering. 

 

Kommunen er i gang med å justere inntakskriterier i henhold til lovens krav og enhetsledere og avdelingsledere har i vår og høst jobbet med tildelingskriterier, terskel og nivå på tjenester for å sikre at vi klarer å gi faglig og forsvarlige helsetjenester til de som trenger det også i denne overgangsfasen.  

 

Reformen «Leve hele livet» og Stortingsmelding 24 (2023) «Fellesskap og meistring: Bu trygt heime» viser at alle må påregne å bo hjemme lenger. For å lykkes med dette må man fremover belage seg på et enda tettere og bedre samarbeid mellom pårørende, frivillige og kommunale tjenester. Den enkelte innbygger oppfordres til å planlegge sin alderdom, fysiske og sosiale aktivitet og tilrettelegge sin bopel etter funksjonsnivå.  

 

Fremover er vi langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist, enn noen gang før. Dette krever at vi tenker nytt, også i helse- og omsorgstjenester. Tjeldsund kommune har i dag utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse til helse og omsorg, og skal i dialogmøte med statsforvalteren om utfordringen i slutten av oktober. Utfordringen gjelder ikke bare Tjeldsund kommune, men landsdelen generelt. Færre unge utdanner seg innenfor helse- og omsorgsyrker, og dette utfordrer oss i hvordan vi skal utnytte de ressursene vi har, slik at vi når flest mulig av de som trenger det.  

 

Løsningene finnes ikke bare i samlokalisering og effektivisering, men også i velferdsteknologi, i utstrakt grad av samhandling med frivillige, i å rette kompetanse mot primæroppgaver, skysstilbud, bosetningsmønster og sosiale- og frisklivstiltak, for å nevne noe. Kommunen er i startgropen med å skissere løsninger for fremtiden, og arbeider i disse dager med ny helse- og omsorgsplan som vil inneholde behovskartlegging, mestringstrapp, tildelingskriterier og øvrige fokusområder som er sentrale fremover. Vi jobber også med å utvikle gode systemer, slik at vi kan følge nøye med på utvikling og belastning i hjemmebaserte tjenester. 

 

Det jobbes systematisk og godt av kommunens ansatte og ledere for å få iverksatt kommunestyrets vedtatte endringer, samtidig som det leveres tjenester av god kvalitet.  

 

Torbjørn Simonsen
Kommunedirektør