Statsforvalteren har fattet følgende vedtak: "Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av Tjeldsund kommunes vedtak om årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Statsforvalteren finner at årsbudsjettet strider mot realismekravet i kommunelovens § 14-4. 

Kommunestyrets vedtak 13.desember 2023 i sak 123/23 om årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 oppheves. 

Kommunen må vedta nytt årsbudsjett og økonomiplan så snart som mulig og senest innen 30.juni 2024. Nytt årsbudsjett og økonomiplan må være realistisk og i balanse. Vedtaket med tilhørende dokumenter skal sendes til Statsforvalteren så snart som mulig etter vedtak i kommunestyret."

Driftsinntekter

Statsforvalteren peker på at det er budsjettert med inntekter fra Havbruksfond på kr. 6,5 millioner, som er kr. 3 millioner mer enn det som var lagt til grunn i kommunedirektørens budsjettforslag. I tillegg er det omlag kr. 2 millioner mer enn det som kommunen fikk utbetalt i 2021 og på linje med det kommunen fikk utbetalt i 2023. I 2020 og 2022 fikk kommunen utbetalt hhv. kr. 13,2 og kr. 17,2 millioner. Denne inntekten er videreført i økonomiplanperioden. For 2024 anser Statsforvalteren at inntekten er sannsynlig, men at det er usikkert hvordan inntektene vil bli fremover. Statsforvalteren ber derfor kommunen gjøre en ny vurdering av inntekten fra havbruksfondet ved neste rullering av økonomiplanen. 

Interkommunalt samarbeid, innkjøpsavtaler og privatisering av tjenester

Statsforvalteren peker videre på at kommunen har budsjettert med en utgiftsreduksjon på kr. 4,6 millioner i 2024 med begrunnelse i interkommunalt samarbeid, innkjøpsavtaler og privatisering av tjenester. Det er ikke vist til at det er inngått noen nye avtaler om samarbeid. Statsforvalteren skriver videre at interkommunalt samarbeid i første rekke er et tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestene gjennom større fagmiljø, felles systemer osv. Interkommunalt samarbeid vil på sikt kunne gi utgiftsreduksjon for kommunen. Videre legger Statsforvalteren til grunn at kommunen kan redusere sine utgifter gjennom felles innkjøpsavtaler i samarbeid med andre kommuner, men neppe i 2024. Dersom kommunale tjenester skal privatiseres, medfører dette også prosesser som gjør at innsparinger neppe kan oppnås i 2024. Tiltaket vurderes derfor som urealistisk. 

Rammenedtrekk økonomiplan

Det er vedtatt et generelt rammenedtrekk på enhetene på 4,4 % i 2024. Statsforvalteren peker videre på at kommunen etter sammenslåingen har hatt utfordringer med å tilpasse utgiftene til inntektene. Statsforvalteren skriver videre at forrige kommunestyre fattet tiltak om å gjennomføre strukturendringer for å få kontroll på økonomien, og på sikt oppnå en bærekraftig kommuneøkonomi. Sittende kommunestyre reverserte flere av strukturendringene i sitt vedtak om årsbudsjettet for 2024 i sitt vedtak i desember. 

Statsforvalteren ser at det vil være krevende for flere enheter å greie innsparing på 4,4 % i 2024. Flere av enhetene har allerede utfordringer med å drifte i balanse. I tillegg kommer det vedtatte nedtrekket om innsparing begrunnet i interkommunale samarbeid, innkjøpsavtaler og privatisering av tjenester, samt ENØK-tiltak. Statsforvalteren viser til saksframlegget hvor administrasjonen orienterte om konsekvensene av vedtatte nedtrekk i budsjettet, hvor det pekes på at dette vil gå ut over lovpålagte oppgaver, økt belastning på ansatte, svekket mulighet til forebyggende tiltak mm. 

Videre skriver Statsforvalteren at en ikke kan se at de tiltakene som er vedtatt i behandlingen av budsjett og økonomiplan er tilstrekkelig utredet og iverksatt, og at dette innebærer at de tiltakene som er vedtatt i liten grad vil kunne få effekt i 2024. 

Veien videre

Kommunestyret må vedta nytt budsjett og økonomiplan så snart som mulig og senest innen 30.juni 2024. Kommunestyret vil måtte gjøre omfattende prioriteringer for å på sikt kunne oppnå en bærekraftig kommuneøkonomi. 

Med bakgrunn i nytt budsjett må det også utarbeides en ny forpliktende plan som sier noe om hvordan Tjeldsund kommune skal komme seg ut av ROBEK. Den nye tiltaksplanen må bygge på realistiske forutsetninger, og samtidig ikke bryte med klart definerte minimumskrav til omfang og standard for de ulike tjenestene. 

Arbeidet med å få på plass et nytt budsjett og økonomiplan vil starte opp like over påske.