Hva kan det søkes midler til?

Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift.

Hvem kan søke?

  • Kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner
  • Ikke-kommersielle foretak (aksjeselskap, stiftelser)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for tilskuddsordningen. Fylkeskommunen har også egne regionale retningslinjer som er mer detaljerte. Inntil videre gjelder retningslinjene som gjaldt i Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Disse finnes her:

Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Søknadsfrister

  • Til kommunene: 1. februar hvert år

Rapportering

Alle søkere som mottar tilskudd til kulturbygg plikter å levere egen regnskap og revisorrapport. Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenliknes med godkjent prosjektbudsjett (kostnadsoverslaget) og finansieringsplan fra søknaden. Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som i det godkjente budsjettet/kostnadsoverslaget.

Prosjektregnskap med vedlegg sendes til kommunen innen 3 år etter at prosjektet har fått tilsagn. Regnskapsskjema finner du nedenfor:


Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor. Kontroll av regnskap for kulturbygg med tilskudd inntil 200 000 kroner kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Etter at fylkeskommunen har mottatt en anmodning om utbetaling fra kommunen, med vedlagt bekreftet prosjektregnskap og revisorrapport, blir tilskuddet overført til kommunen. Kommunen betaler ut til søker.