Til alle tiltak kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag i henhold til gjeldende forskrifter og rundskriv på hjemmesiden til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448

For særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det gis tilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.

Formålet med SMIL- midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i landbrukets kulturlandskap, og å redusere forurensingen fra jordbruket ut over det som kan forventes gjennom ordinær gårdsdrift. Statsforvalteren fordeler SMIL årlig til kommunene. Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftene fattes av kommunen. Prosjekt med størst miljøpotensiale i kulturlandskapet prioriteres høyest.

 

Prioriterte tiltak for SMIL i perioden 2021 – 2025:

1. Søknader om tilskudd til kulturlandskapstiltak, tiltak som ivaretar det rike biologiske mangfoldet på gammel kulturmark.
2. Søknader som i etterkant kan gi Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - tilskudd.
3. Tiltak som kan redusere risiko for erosjon og forurensning
4. Søknader om tilskudd til tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer
5. Søknader om tilskudd til plan- og tilretteleggingsprosjekt. jmf. forskriftens § 4 3.2.

 

Mer informasjon om ordningen får du på hjemmesiden til landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil

 

Tjeldsund kommune vedtok sin strategi for bruken av SMIL-midler 21.04.21, og den er gjeldende til 2025, se vedlegg under: