Kommunen har de siste årene sett en økning i antall saker vedrørende grillhytter, brygger, gapahuker, veibygging, og andre tiltak som er oppført/utført i områder som ikke er klarert for bygging.

Vi ønsker å minne om at slike tiltak som hovedregel er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven, med mindre tiltaket omfattes av bestemmelsene gitt i Byggesaksforskriftens § 4-1:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488/KAPITTEL_2-3#§4-1

Er du usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med Enhet for samfunn og infrastruktur for informasjon og veiledning.