kommunens hjemmeside Søk barnehageplass får du informasjon om hvordan og link til hvor du søker barnehageplass.

 

Rettigheter i forhold til krav på barnehageplass:

 

§ 16. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Her kan du lese om rett til barnehageplass