Lokaliteten er i dag klarert for 6240 tonn maksimal tillat biomasse (MTB). Denne søkes ikke endret, og heller ikke fôrflåtens lokalitet.

Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur og Tjeldsund kommune er høringspart. I henhold til forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader skal uttalelse fra kommunen med merknader fra offentlig ettersyn være oversendt til fylkeskommunen seneste 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker, og behandles i kommunale utvalg.

Endring av akvakulturtillatelse skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017. Dersom kommunen mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter kriteriene i § 10, skal dette meldes i svaret til fylkeskommunen.
Les mer informasjon om konsekvensutredning her: Veileder

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 22.6.2020 til 22.7.2020
Forslaget kan også leses i sin helhet i resepsjonen på Rådhuset på Evenskjer.

Eventuelle merknader/uttalelser sendes på epost til post@tjeldsund.kommune.no eller per post til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer, innen 22.juli 2020

Vedlegg:
Anlegg og arealplan.tif (DokID 7457).pdf
B undersøkelse Stabben 0919 (DokID 7479).pdf
Beredskapsplan - Stabben (DokID 7478).pdf
Bunnkartlegging 1 (DokID 7477).pdf
Eksisterende anlegg (DokID 7475).pdf
Eksisterende anlegg med fortøyningsliner (DokID 7476).pdf
Ellingsen seafood AS - Søknad om endring av akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 34297 Stabben.pdf
Generell beredskapsplan - Ellingsen Seafood (DokID 7473).pdf
Kvittering for betalt gebyr Stabben (DokID 7472).pdf
Målsatt skisse anlegg (DokID 7469).pdf
Målsatt skisse bur (DokID 7470).pdf
Målsatt skisse fôrflåte (DokID 7471).pdf
Nummerering bunnfester anlegg.tif (DokID 7462).pdf
Ny plassering med fortøyningsliner.tif (DokID 7460).pdf
Oversikt koordinater.xlsx (DokID 7464).pdf
Posisjon strømmåling (DokID 7467).pdf
Rapport Forundersøkelse Stabben REV (DokID 7468).pdf
Samtykkeerklæring (DokID 7458).pdf
Sjøkart Stabben 50 000 (DokID 7466).pdf
SR-M-07717-Stabben1117-Strømmåling okt 17 (DokID 7465).pdf
STABBEN C-undersøkelse-17171 (DokID 7463).pdf
Stabben strømrapport 5, 15, 45, 75 m (DokID 7461).pdf
VURDERING OM TILTAKET ER KU (DokID 7459).pdf