Formålet med samarbeidsavtalen er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom Sametinget og Tjeldsund kommune.

Tjeldsund kommune skal:

  • legge forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk 
  • etterleve befolkningens rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater

Grunnlaget for samarbeidsavtalen er Samelovens språkregler som skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av samisk språk i Tjeldsund kommune. Denne avtalen setter ingen begrensinger i ansvaret etter Samelovens språkregler, og reglene i Sameloven går foran denne avtalen.

Samarbeidsavtalen mellom Tjeldsund kommune og Sametinget om bruken av tospråklighetsmidlene ble vedtatt av sametingsrådet 30.august 2022 og i Tjeldsund kommune i sak KST 15/22.

 

Info:

Dielddanuori suohkan | Tjeldsund kommune ble innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk 1.juli 2020. Innlemmelsen i forvaltningsområdet for samisk språk innebærer blant annet at norsk og samisk er likestilte språk. Dette gir kommunens innbyggere språklige rettigheter i kontakt med ulike offentlige organer, jfr. Samelovens kapittel 3 Samisk språk. Samisk språk skal så langt som mulig synliggjøres i alle kommunale virksomheter, blant annet gjennom skilting av kommunale bygninger på begge språk. Kommunen er også etter Samelovens språkregler forpliktet til å legge forholdene til rette slik at ansatte får permisjon med lønn for å lære samisk, samt at informasjon og annonsering skal være på norsk og samisk.

For å oppnå kravene, mottar kommunen årlig tospråklighetstilskudd fra Sametinget.