Tjeldsund Folkebibliotek markerer samenes nasjonaldag hele uka, med ekstra fokus på samisk litteratur. 

Alle barnehager og skoler feirer dagen, noen ei hel uke, noen på andre dager.

Våre institusjoner markerer også dagen.

Velkommen også til gudstjeneste på Samenes nasjonaldag i Skånland kirke kl 11.00 og kl 12.30, med tekstlesing og litturgi på samisk/norsk. Av hensyn til smittevern blir det gjennomført to gudstjenester denne dagen. Det kan kun være 10 tilhørere pr. gudstjeneste, hvis ikke det blir gitt annen beskjed. Påmelding til Geir-Arne Solum på telefon  eller SMS, tlf. 415 74521.

Harstad Tidende har TV-sending fra regionen med innslag av blant annet gratulasjonshilsning fra ordførere i Tjeldsund og Evenes. Sendingene ser du på ht.no, lørdag 6. februar. 

Vi oppfordrer alle som har samisk flagg om å flagge på dagen, og gjerne også hilse på samisk.

 

Dielddanuori suohkan sávvá lihkku Sámi álbmotbeivviin, man min ovttadagat ávvudit iešguđet lágidemiiguin.

Dielddanuori álbmotgirjerádjosis leat lágideamit olles vahkku erenoamáš fuomášemiin sámi girjjálašvuhtii.

Buot mánáidgárddit ja skuvllat ávvudit Sámi álbmotbeaivvi, muhtumat olles vahkku, earát fas muhtin beivviid.

Min ásahusat ávvudit maiddá iSámi álbmotbeaivvi.

Mii ávžžuhit buohkaid geain lea sámeleavga, ahte levgejit Sámi álbmotbeaivvi ja maiddái sávvet lihkku beivviin sámegillii.

Bures boahtin ipmilbálvalussii Sámi álbmotbeaivvi Skánik girkus dii. 11.00 ja dii. 12.30, gos teakstalohkan ja liturgiija lea sáme-/dárogillii.

Njoammunhehttema dihte čađahuvvojit guokte ipmilbálvalusa Sámi álbmotbeaivvi. Eai sáhte leat eanet go 10 olbmo girkus goabbatge ipmilbálvalusa vuolde, jos eará diehtu ii almmuhuvvo.

Oasálastin dieđihuvvo Geir-Arne Solumii SMS dahje telefovnna bokte, nummir 415 74 521.

Harstad Tidende ráhkada TV-sáddaga guovllus mas oaidná earret eará Dielddanuori suohkana ja Evenášši suohkana sátnejođiheaddji guovttos sávvaba lihkku beivviin.  TV-sáddaga sáhtát geahččat ht.no lávvardaga guovvamánu 6.beaivvi.

Sátnejođiheaddji sárdni biddjo min ruovttusiidui Sámi álbmotbeaivvi