Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund kommune 2020-2024 med tilhørende handlingsdel, ble vedtatt i kommunestyremøte i 21.oktober 2020 i sak KST-127/20. I henhold til trafikksikkerhetsplanen er det under punk 2. «sammendrag» lagt opp til at handlingsdelen for de fysiske tiltakene skal rulleres årlig. Denne handlingsdelen er nå rullert og kan ses under vedlegg. Her vil du også se gjeldende Trafikksikkerhetsplan 2020-2024.