Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat (underskudd) på ca 13,3, mill kr. I forhold til opprinnelig budsjett planla vi et underskudd på 15,8 mill kr og i regulert budsjett tilsvarende 4,9 mill kr i underskudd.

2020 gjenspeiler i realiteten driften av gamle Tjeldunds kommune + gamle Skånland kommune + kommunesammenslåing + Covid-19 pandemien + innfasing i samisk forvaltningsområde. Vi har i 2020 også dekket inn større avregninger som tilhører 2019, og vi har som ledd i opprydningsarbeidet med å rigge og etablere ny kommune tatt flere tapsføringer. 

Vi har sålangt grovt gjennomgått regnskapstallene og det er en rekke poster som går ene eller andre veien og spiller inn på resultatet. Rådmannen har hele veien vært tydelig på at 2020 ble et prøveår og at budsjettet ikke var helt riktig, så det er viktig å presisere igjen. For 2020 ble det ikke vedtatt økonomiske tilpasninger til ny kommune og det er ikke vedtatt gjennomført økonomiske innsparingstiltak. Innsparingstiltak vil måtte komme fremover i økonomiplanperioden. 

Hvorvidt budsjettet har vært for stramt (for optimistisk) må ettergås i analysene som nå skal gjøres. Dette gjelder spesielt med henblikk på variasjonene mellom opprinnelig budsjett - revidert budsjett og regnskap. For 2.tertial kan det tyde på at vi anla en for optimistisk prognose.

Rådmannen vil i sin årsmelding på en grundig måte belyse regnskapsåret 2020.

Her kan du lese mer om tallene og de konkrete avvik på inntekts- og kostnadssiden.