Det er flere kommuner som deltar i utviklingsarbeidet som skal bidra til å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet. Barn og unge er prioritert målgruppe. Lyngen, Senja, Harstad/Tjeldsund og Tromsø er pilotkommunene i Troms.

 

STS Ung Systematisk tverrfaglig samarbeid med ungdomsmedvirkning
 

Bakgrunn
Det jobbes fra mange hold for å få flest mulig ungdommer til å fullføre videregående skole og ta en utdannelse.
Dette fordi utdanning er særlig viktig for livskvalitet, levevaner og sykdomsrisiko senere i livet.
Samtidig ser vi at frafallet i regionen er stort og at mange av ungdommene sliter med psykiske uhelse. Harstad og Tjeldsund har etablert samarbeid med
Kvæfjord og Ibestad kommuner for å se på:
Hvordan kan vi gjennom tverrfaglig samarbeid og bred ungdomsmedvirkning bidra til at flere unge i Sør-Troms opplever livsmestring og god psykisk helse?

Aktivitet
Som et ledd i medvirkningsarbeidet blant ungdom har samarbeidskommunene valgt å delta i lederutviklingsprogrammet Mpower i regi av Forandringshuset AS.
Det er valgt ut fire ungdommer fra hver kommune som får mulighet til å delta og representere sin kommune i programmet.
Ungdommene er valgt ut via ungdomsarbeidere i kommunene med god kjennskap til miljøet, for å sikre bredde og motivasjon blant deltakerne. Mpower er et samlingsbasert utviklingsprogram over normalt 3 helgesamlinger. Alle deltakerne får også sin personlige mentor fra hjemkommunen som de har individuelle samtaler med. Mentorordningen går parallelt under hele lederutviklingsprogrammet. I etterkant av samlingene skal det gjennomføres en praksisoppgave.
For ungdommene som deltar på Mpower i regi av program for folkehelse skal praksisoppgaven rettes inn mot problemstillingen i prosjektet, og bidra til lokal tiltaksutvikling med bred medvirkning.

Hva vil vi oppnå i 2021
15 ungdommer skal fullføre Mpower-programmet, og utbyttet skal evalueres. Ungdom skal via Mpower og påfølgende praksisoppgaver legge konkrete planer for gjennomføring av workshops, som skal resultere i ungdomshøring. Den planlagte ungdomshøringen har som mål å besvare konkrete spørsmål knyttet til utfordringsbildet i regionen. I løpet av det neste året skal et bredt utvalg av ungdom i alle de fire samarbeidskommunene få god innsikt i det lokale utfordringsbildet og mulighet til å bidra i arbeidet med konkret tiltaksutvikling.

Her kan du lese mer om Program for folkehelse i Troms

Kontaktpersoner for Program for folkehelse i Tjeldsund:
Leder kultur- og folkehelse Janne Johansen
Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter