Reguleringen skal skaffe hjemmel for nye samferdselsanlegg og infrastruktur i sentrum, som ivaretar trafikksikkerheten og skiller arealer for myke og harde trafikanter. Formålene i gjeldende regulering blir langt på vei videreført. Endringen vil i hovedsak medføre at ca. 20 regulerte parkeringsplasser langs fv. 832 utgår, og erstattes med bussholdeplasser og fortau for fotgjengere.

Grunneiere/naboer varsles i brev.

Merknader og innspill sendes Norconsult ved: herbjorg.arntsen@norconsult.com

eller pr. post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad innen 05.05.2020

Les hele dokumentet her: Planvarsel - Detaljregulering Sentrumsgata Evenskjer

 

Planområde Sentrumsgata Evenskjer