Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligfortetting og eventuelt noe næring i området. Hovedgrepet vil være å anlegge en ny intern boliggate, parallelt med fylkesvegen. Dagens utkjøringer til Fv 832, ønskes redusert og vil vurderes for både eksisterende og nye boliger. Det vil også tilrettelegges for gangstier ned til og langs stranden. Området skal befares av Kulturetaten i sommer. Planarbeidet skal gi en arealavklaring gjennom en prosess hvor det legges opp til medvirkning og dialog med grunneiere og øvrige berørte parter. Grunneiere/naboer/rettighetshavere varsles i brev.

Planprogram ble godkjent i 2014 og legges til grunn for planarbeidets vurderinger og gjennomføring.

Varselbrev og planprogram ligger vedlagt og i kommunens resepsjon. Merknader sak 20/4269, sendes til Tjeldsund kommune til post@tjeldsund.kommune.no eller postboks 240, 9439 Evenskjer   innen 24.08.2021.