3.1. Reguleringsplaner

Oppstartsmøte etter pbl §12-8      kr                                          2 250
Forberede reguleringsarbeid til politisk
forhåndsuttalelse
         kr                                          4 500
Mindre endring av reguleringsplan      kr                                        21 900
Enkel reguleringsplan      kr                                        30 700
Sammensatt reguleringsplan      kr                                        40 700
Komplisert reguleringsplan      kr                                        59 600
Konsekvensutredning: Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over.

3.2 Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte

Enkel reguleringsplan Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan.
Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter
Sammensatt reguleringsplan  Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel
 eller komplisert reguleringsplan.  
Komplisert reguleringsplan Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordnet plan).
Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy kompleksitet.
Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri.
Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvendsutredning, PBL § 4-2. 
Enkel reguleringsplan Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan.
Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter
Sammensatt reguleringsplan  Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel
 eller komplisert reguleringsplan.  
Komplisert reguleringsplan Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordnet plan).
Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy kompleksitet.
Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri.
Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvendsutredning, PBL § 4-2. 

4 Seksjonering

Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15
Sak som ikke krever befaring    3 ganger rettsgebyr 
Sak som krever befaring    5 ganger rettsgebyr 
Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret.             
For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning.
Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument. 

5 Annet

Eiendomsinformasjon i forbindelse med meglertjeneste
pr eiendom
     kr                                          2 500
Timepris ingeniør, rådgiver, saksbehandler
(Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt)
     kr                                             750