Regnskapsresultatet er bedre enn forventet. 

Vi har et driftsoverskudd på 3 millioner kroner som utgjør 0,57 prosent av de totale driftsinntektene. Kommunen har et mål om et netto driftsresultat på 1,75 prosent, noe som tilsvarer den statlige anbefalingen. Vi har fortsatt et stykke å gå før vi når dette målet. 

Kommunens disposisjonsfond har økt til 23 millioner kroner. Mye av dette vil vi måtte disponere i 2024, men det positive resultatet gjør at vi får litt bedre tid til å områ oss i forhold til kommunens økonomi fremover. 

Tjeldsund kommune investerte for 13 millioner kroner i 2023. Dette er finansiert i hovedsak med tilskudd fra andre i form av forsikringsoppgjør og investeringstilskudd, salg av varige driftsmidler og bruk av lån. Med bakgrunn i at vi ikke har foretatt lån til årets investeringer, er kommunens lånegjeld redusert med 17 millioner kroner, til 575 millioner kroner. Dette utgjør 109,7 prosent av kommunens driftsinntekter, og er fortsatt et stykke unna kommunens måltall på en netto lånegjeld på 100 prosent av kommunens driftsinntekter. 

Årsaker til at resultatet ble bedre enn forventet

Hovedårsakene til det positive resultatet er sammensatt. Vi har fått noe høyere inntekter enn budsjettert fra blant annet frie inntekter, havbruksfond og inntekter knyttet til bosetting av flyktninger. I tillegg har vi et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter. Noe av dette er knyttet til at vi har hatt rekrutteringsutfordringer og flere stillinger har stått vakante, men hovedårsaken er pensjon og premieavvik som gir et positivt utslag. 

Fremtidige utfordringer

Vi har de siste to årene holdt investeringsnivået nede og ikke tatt opp lån til investeringer. Det er likevel liten endring i den årlige avdragsbetalingen. Rentekostnadene har imidlertid økt betydelig i samme periode, og det merkes godt i en stram kommuneøkonomi. 

Den største utfordringen er at vi stadig blir flere eldre og forventningene til velferdstjenestene øker. Aldersbæreevnen i Norge, og spesielt i nord er kritisk, og vi vil ha store utfordringer med å kunne levere tjenester på samme nivå i årene som kommer. Det er viktig å jobbe kontinuerlig for effektive og gode tjenester, samtidig som vi reduserer kommunens driftskostnader ned til et bærekraftig nivå. 

Rekrutteringsutfordringer i de fleste enheter bidrar også til økte driftskostnader. 

Færre elever i grunnskolen medfører at en vil måtte se på ytterligere kostnadsreduksjoner i oppvekstsektoren i årene som kommer. Dette krever at en har moderasjon i forhold til nye driftstiltak og nye investeringer, samt at vi fortsatt må omstille. 

Videre

Årsregnskapet er oversendt revisjonen innen kommunelovens frist 22.februar, og vi forventer revisjonsberetningen innen 15.april 2024. Administrasjonen skal fremover jobbe aktivt med analyser og informasjon i kommunens årsmelding for 2023 som skal leveres revisjonen innen 31.mars 2024. Ytterligere informasjon om kommunens regnskap vil bli presentert her.