Over helgen, både i sosiale medier og nå nylig i HT, har det vært flere som har kommentert kommunens status vedrørende endringer i helse- og omsorgstilbudet i Tjeldsund kommune. 
Som kommunedirektør er det min plikt å sørge for at politiske vedtak blir iverksatt. Kommunelovens § 13-1 4. ledd setter her tydelig krav “Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.”  At vi får politiske vedtak som berører arbeidsplasser og beboere på institusjoner så tett opp mot valg, er noe vi må forholde oss til, men det betyr ikke at vi ikke skal gjennomføre vedtakene og de forpliktelser vi har mot sittende kommunestyre og Statsforvalteren. På samme måte skal vi forholde oss til, og realisere vedtakene til vårt nye og påtroppende kommunestyre, når de tar fatt på sitt arbeid etter at konstitueringen har funnet sted.

Det er ikke alle påstander som verserer i sosiale medier eller i HT som lar seg kommentere, men det er ønskelig å belyse noe av det som har kommet frem de siste dagene.

Ansatte ved Sandstrand bo- og servicesenter har et sterkt engasjement for sitt arbeidsted og sine oppgaver. De har fått informasjon fortløpende i prosessen, både før vedtaket var fattet, i etterkant, både individuelt og i gruppe. Det å likevel ha et håp, et håp om at det skal komme endringer som gjør at SBS fortsatt kan holde åpent, er fullt forståelig. Å ønske seg en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, er helt naturlig.  

Som kommunedirektør er det viktig å skape stabilitet både for beboere, ansatte og pårørende. Det å kunne utnytte ledig kapasitet, enkeltrom som dobbeltrom, gjør at vi kan starte prosessen med å overføre pasienter i godt til før jul, slik at man unngår å flytte tett opp mot julehøytiden og i ferieavvikling.

En annen grunn til å starte overføringen er at det mangler helsepersonell ved SBS. Det er ikke mulig å fylle vaktlistene, og helsefagarbeidere har vært omplassert fra Grovfjord bo- og servicesenter til SBS. Enkeltansatte jobber mye overtid, tar ekstravakter til alle døgnets tider og forskyver ferie for å dekke behovet for kompetanse. En slik situasjon er uholdbar i lengden. Som kommunedirektør må jeg ta vare på alle de ansatte vi har, og sørge for at beboerne våre får et faglig forsvarlig og godt tilbud.  

Det foreligger ingen planer om å plassere to beboere på dagens enkeltrom. Vi vil, over en kortere periode, ta i bruk dobbeltrom. Dette er rom som er godkjent for to pasienter, men som i dag benyttes til enkeltrom. 

Når det gjelder informasjon til pasienter og deres pårørende – har det vært formidlet informasjon om det politiske vedtaket før sommerferien. Man har også hatt samtaler om endringene både med pasienter og ansatte, og man har fått kommet med ønsker om hvor man vil flytte til. Dette er ønsker vi forsøker å imøtekomme. Etter hvert som det blir ledige institusjonsplasser ved våre øvrige institusjoner, vil denne dialogen fortsette med pasienter og pårørende som direkte berøres. Senest i dag har enhetsleder og avdelingsleder hatt dialog om situasjonen med pasienter, pårørende og ansatte ved SBS.  

Kommunedirektøren retter avslutningsvis en henstilling til alle parter om å bidra konstruktivt i prosessen slik at vi i den krevende tiden vi står i, får gjennomført vedtatte endringer i helse- og omsorgstjenesten i Tjeldsund til beste for alle som berøres.

Torbjørn Simonsen
Kommunedirektør