Statsforvalteren har bedt Tjeldsund kommune om å utarbeide et nytt budsjett i balanse. Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2023 – 2026, er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til kommunelovens § 14.

Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret 21.juni 2023.

Dokumentet ligger på Tjeldsund kommunes hjemmeside til offentlig ettersyn fra og med 16.05.2023 til og med 20.06.2023.

Eventuelle merknader til budsjettet eller betalingssatser sendes til Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer eller på epost til post@tjeldsund.kommune.no innen 20.06.2023.