Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider

https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/

Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2021

Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene. Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende punkter:

 Det er vedtatt ny søknadsfrist. Dette for å gi bedre oversikt over behovet ved utarbeidelse av budsjett.

 Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet.

 Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.

 Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Nærmere om kompensasjonsordningen:

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. Kulturdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2022. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kapittel 5 og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, kapittel 4.