Sakstype

Sak nr.

Sakstittel

PS

66/22

Lovlighetskontroll kommunestyrets vedtak i sak 65/22 - Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

PS

67/22

Gjennomgang retningslinje for veg- og gatelys i Tjeldsund kommune

PS

68/22

Mindre endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

PS

69/22

Næringsområde Breistrand - behov for tilleggsfinansiering

PS

70/22

Rullering av trafikksikkerhetsplanens handlingsdel

PS

71/22

Reglement for flaggheising

PS

72/22

Retningslinjer for skoleturer i Tjeldsund kommune

PS

73/22

Tilstandsrapport grunnskolen 2022

PS

74/22

Søknad om kjøp av tileggsareal fra kommunal eiendom

PS

75/22

Søknad om kjøp av tilleggsareal fra kommunal eiendom 16/328

PS

76/22

Søknad om opsjon for kjøp av Tjeldsund kommunes eiendommer på Skjærran

PS

77/22

Godkjenning av ny selskapsavtale - Arkiv Troms

PS

78/22

Oppfølging av politiske vedtak FSK og KST 2. kvartal 2022

PS

79/22

Orienteringer/drøftinger

PS

80/22

Referatsaker

PS

81/22

Rapportering delegerte vedtak

PS

82/22

Innspill til utviklingssamtale

 

Evenskjer 15.09.2022

 

Helene Berg Nilsen, 

ordfører

 

Dokumenter til sakene kan du lese her: