Denne uken har det ikke vært mulig med ordinær drift, men det har vært redusert drift med legekonsultasjoner pr. telefon eller videotime.

Øyeblikkelig hjelp og legevakt driftes inntil videre fra Helsestasjonens lokaler, og teststasjonen driftes som normalt fra legesenteret. Flytting til Fjelldal vil bli kunngjort. 

 

Tjeldsund kommune har i denne krisesituasjonen fått bistand fra Harstad kommune ved legetjenesten, og Harstad bistår med fortsatt nødvendig helsehjelp i uke 5 og 6. Tjeldsund kommune takker for forståelse, hjelp og imøtekommenhet fra Harstad i denne vanskelige tiden. Innbyggere i Tjeldsund tar som normalt kontakt med lokalt legekontor ETS medisinske senter ved behov og ikke direkte med Harstad.

 

Tidskritisk er det viktig å få legetjenesten opp å gå så snart som mulig for våre innbyggere i Tjeldsund og Evenes. Det har vært utfordrende å finne egnede lokaliteter for å kunne flytte et legesenter, og ulike løsninger har vært vurdert. Etter en siste befaringsrunde og møte i dag, har kommuneoverlegen gitt en tilrådning til rådmannen for hvor midlertidig løsning og lokalisering for ETS medisinske senter skal være.

Kommunens bygg på Fjelldal (bygget har tidligere hatt funksjon som legekontor og helsestasjon) hvor hjemmetjeneste mfl, er lokalisert er tilrådd og valgt som den beste løsning for kommunens innbyggere/pasienter og ansatte å ha midlertidig legekontor. Bygget ligger i Strandaveien 170, samme innkjøring som til Brannskolen. Løsningen medfører interne forflytninger som er omforent og informert til berørte parter. Rådmann og kommunalsjefer har hatt nært samarbeid med hovedverneombudet og har hatt møte med verneombud og berørte tillitsvalgte i anledning saken.

Vi regner med å måtte videreføre begrenset drift i uke 5 og muligens i uke 6. 

 

Vi beklager ulempene og utfordringene dette medfører for våre innbyggere.

Oppdatert informasjon vil følge.