Når vi slo sammen registrene fra «gammelkommunene», viste det seg at kvaliteten på bygningsopplysningene i Matrikkelen, og her spesielt arealopplysningene om bygg, var dårlig. 
Der «gamle Skånland» hadde et oppdatert og relativt godt grunnlag basert på bygningskartleggingen i 2010, hadde «gamle Tjeldsund» større mangler, og for mange bygninger var ikke bruksarealet (BRA) registrert i det hele tatt.

Bygningsarealene var med andre ord unøyaktige og i flere tilfeller ikke registrerte i det hele tatt.

Disse bygningsarealene er en viktig del av Matrikkelen, og brukes i mange sammenhenger; blant annet av Tjeldsund kommune i sammenheng med fakturering av kommunale  gebyrer.  For at gebyrene for den enkelte eiendom skal bli så korrekte som mulig for alle og stå i rett forhold til andre eiendommer, så må arealene også være korrekte.

Arbeidet med å oppdatere/korrigere disse arealene i Matrikkelen er nå gjennomført.

 

Kvalitetshevning av Matrikkelen: 
Arbeidet som er gjort, er i korte trekk at kommunen med teknisk hjelp fra Norkart AS, har oppdatert bruksarealet (BRA) for boliger, i hovedsak beliggende i «gamle» Tjeldsund kommune.
Vi har gjennomført en såkalt kvalitetshevning av Matrikkelen.

Metoden som er brukt, er benyttet av mange kommuner, og baserer seg på at det gjennomføres en geoanalyse av de sist tilgjengelige kartdata i 3D.
Bygningsareal er så beregnet utfra dette ved bruk av avanserte og automatiserte algoritmer. 
Resultatet er så videre kvalitetssikret av manuelle stikkprøver, og så programmert inn i Matrikkelen.

Så brukes disse matrikkeldata videre i et eget tilrettelagt system (Komtek) når kommunen fakturerer. 

 

Endring i gebyrgrunnlag: 
Dette er bakgrunnen for at flere av dere som abonnenter, nå vil få melding på fakturaen om endring av beregningsgrunnlaget for avgifter. 
Endringen noen får, kan gå begge veier (arealet justeres opp eller ned), men det er altså disse nye og nyregistrerte data som nå ligger til grunn for de nye arealarealberegningene, og derav igjen for de kommunale gebyrene.

 

Feil i beregningene: 
Så er det slik at det ved slike automatiserte prosesser kan oppstå feil. 
Areal kan både bli for stort og for lite, men det er viktig at det i slike tilfeller blir justert slik at det blir riktig.

Dersom huseier mener at arealet er feil, ber vi om tilbakemelding per e-post på post@tjeldsund.kommune.no
Du må da vise til hva du mener er riktig areal, og hvordan du har kommet fram til dette. Arealet skal oppgis i henhold til gjeldende beregninger for bruksareal (BRA etter NS3940): Grad av utnytting (KMD 2014)

Sender du epost, ber vi deg merke denne «Arealkorrigering» i tittelfeltet.

 

Avslutningsvis: 
Flere oppfatter noen gebyrer som høye. Dette kan ikke denne kvalitetshevingen av Matrikkelen i seg selv gjøre noe med, men den vil sørge for at de som kreves kommunale gebyrer, kreves dette på et mer korrekt og riktig grunnlagt, og i riktig forhold til hverandre.

Det blir like feil at noen betaler for mye som at noen betaler for lite.

De foreløpige tallene vi nå ser etter kartleggingen, er at vi får et totalt økt areal som gebyrene skal fordeles på. Den eventuelle merinntekten dette medfører, skal tilbakeføres dere som abonnenter og i utgangspunktet medføre lavere gebyrer for alle. 
Dette selv om noen nok vil opplever at manglende registreringer fra tidligere medfører økning i arealet og derav økt gebyrgrunnlag for den enkelte eiendom.