Endringen innebærer tilføyelse av planbestemmelser knyttet til oppsett av tårnkran, byggegrense langs sjø og hensynsoner for skred- og flomfare. Det er også lagt inn en rekkefølgebestemmelse i forbindelse med støymålinger før nye tiltak kan etableres innenfor planområdet. Planendringen omfatter nordre del av reguleringsplanen, gårdsnummer/bruksnummer 5/68 og 5/190. Den øvrige delen av planen videreføres uendret.


Endringen innebærer nye planbestemmelser:
Nytt område #1: Det tillates etablert byggverk av typen tårnkran innenfor bestemmelsesområde #1. Byggverkets fotavtrykk skal plasseres innenfor grenselinjene, og byggverkets maksimale høyde skal ikke overstige kote C+64,5. Bebygd areal skal ikke overstige tillatt utnyttelsesgrad. 

Dersom tårnkran overstiger kote C+34,5 skal den rapporteres inn til luftfartstilsynet i henhold til Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (FOR-2014-07-15-980). 

Nytt område #2: Kranens uteligger kan manøvrere innenfor bestemmelsesområde #2 opp til maksimal høyde angitt i området #1. 

Byggegrense: Det legges inn byggegrense mot sjø i eksisterende formålsgrenser langs sjø. Grenselinjen kobles til eksisterende byggegrense i øst ved VEG2, og til eksisterende byggegrense i vest i tilgrensende plan, PlanID 200604. 

Faresone H310: Området ligger under marin grense og det kan dermed ikke utelukkes at det er marine avsetninger (herunder kvikkleire eller sprøbruddmateriale). Det er dermed krav til utredning av områdestabiliteten i henhold til NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»; Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper». Tiltak kan etableres i overensstemmelse med kravene nevnt i NVE-veileder dersom følgende ivaretas: Det foretas tilstrekkelig geotekniske undersøkelser. Resultatene av undersøkelsene skal danne grunnlag for geoteknisk vurdering og beregninger. Videre prosjektering ivaretas av geoteknisk fagkyndig personell med dokumentert erfaring fra prosjektering under tilsvarende grunnforhold. Tiltaket etableres uten at stabilitetsforholdene forverres i forhold til dagens situasjon. 

Faresone H320_1 og H320_2: Sikkerhetsklasse for flom i gjeldende teknisk forskrift skal legges til grunn for nye tiltak. 
Tiltak kan etableres og skal tilrettelegges slik at lokalklima tas hensyn til, og på en slik måte at de tåler økt havnivå. Ved oppføring eller etablering av tiltak må disse dimensjoneres slik at de kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området. 
Ved tiltak innenfor flomsone H320_1 skal det tas hensyn til beregnet flomvannstand ved 200-årsflom fra NVE, inkludert 0,3 meter sikkerhetsmargin. Behovet for permanent sikring, eventuelt sikring med organisatoriske tiltak, må vurderes i forhold til bestemmelsene i TEK17 § 7-2. Ved tiltak innenfor flomsone H320_2 skal det dimensjoneres med klimajustert 1000-års gjentaksintervall med 2090 havnivå fra Kartverket, inkludert 0,3 meter sikkerhetsmargin. Behovet for permanent sikring, eventuelt sikring med organisatoriske tiltak, må vurderes i forhold til bestemmelsene i TEK17 § 7-2. Det forutsettes at ved eventuell fremtidig utbygging eller utfylling av sjøarealer i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter bidrar til tilfredsstillende sikkerhet mot flom og erosjon i området.

Rekkefølgebestemmelse:
Før det tillates nye tiltak i planområdet, skal det utføres støyfaglig kartlegging av området, og grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021 gjøres gjeldende for planområdet 

Plankartet endres i henhold til vedtatte endringer. 

Adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken (jamfør forvaltningslovens § 18). Det må ved et slikt ønske tas kontakt med informasjon- og dokumentsenteret i Tjeldsund kommune.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages; jamfør forvaltningslovens § 28. Eventuell klage sendes til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort.