Reguleringsplanens formål er å legge til rette for trafikksikre samferdselsanlegg i Evenskjer sentrum: fortau, kjørevei, parkering, torg og annen veigrunn. Videre etablering av tiltak for gående-, syklende og kollektivtrafikk langs fv. 832.

Formålene og løsningen i tidligere regulering er langt på vei videreført. Reguleringsendringen medfører i hovedsak at regulerte parkeringsplasser langs fylkesvei 832 utgår og erstattes med bussholdeplass og fortau for fotgjengere.

Saksdokumenter følger vedlagt. 

Eventuelt krav om erstatning/innløsning må være framsatt skriftlig innen tre (3) år, jf. Plan- og bygningsloven (pbl)  §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter pbl § 1-9, jf. § 12-12 og forvaltningslovens regler om klage.

Eventuell klage sendes: Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 EVENSKJER eller epost: post@tjeldsund.kommune.no
Frist for klage er 3 uker etter denne kunngjøring.