Saksliste

PS 152/20 Åpningsbalanse Tjeldsund 2020

PS 153/20 Budsjett 2021

PS 154/20 Politiråd. Samarbeidsavtaler mellom Tjeldsund kommune og Troms politidistrikt og Harstad Politistasjonsdistrikt

PS 155/20 Forskrift om politivedtekt for Tjeldsund kommune, Troms og Finnmark

PS 156/20 Endring av minsteareal for jakt på elg

PS 157/20 Gratis halleie / fritidskort for barn og unge

PS 158/20 Møteplass for ungdom

PS 159/20 Samarbeidsavtale om drift av krisesenter

PS 160/20 Spillemidler 2021 - Prioritering av søknader. Årlig rullering av Kommunal Plan for idrett og friluftsliv

PS 161/20 Forslag til kommunal planstrategi Tjeldsund kommune 2020-2024

PS 162/20 Kontrollutvalget -  Plan for eierskapskontroll Tjeldsund kommune 2020 – 2023

PS 163/20 Kontrollutvalget - plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

PS 170/20 Søknad om kjøp av industriareal - Grovfjord Båtbyggeri AS

PS 164/20 Møteplan 2021 Formannskap og kommunestyre

PS 165/20 Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2020

PS 166/20 Absolutt Nord

PS 167/20 Orienteringer/drøftinger

PS 168/20 Referatsaker

PS 169/20 Rapportering delegerte vedtak

FO 12/20 Grunngitte spørsmål fra Tjeldsund SV til Kommunestyremøtet den 9. desember 2020

 

Les sakspapirene her

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører før oppmøte

 

Evenskjer 03.12.2020

 

Helene Berg Nilsen
ordfører