Ved møtestart: - informasjon fra kommunen og KS- Barnevernsløftet
Utdrag fra programmet:
• Barn og unge i Tjeldsund
• Hvem har ansvar for barnevernet – roller og ansvar? 
• Tilstandsrapport for Tjeldsund barneverntjeneste 
• Hva er handlingsrommet og hvordan vet jeg som folkevalgt at vi har et godt barnevern?
• Gruppediskusjoner - Hva er våre ambisjoner og ønsker for barnevernet og oppvekstfeltet?
• Deling og oppsummering i plenum 

 

Saksliste

PS

82/21

Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021

 

PS

83/21

Budsjettregulering nr. 2 og tertialrapport 2.tertial 2021

 

PS

84/21

Fremtidig bruk av paviljongen ved Skånland skole

 

PS

85/21

Rapport egnethetsvurdering Skånland Sykehjem

 

PS

86/21

Suppleringsvalg etter permisjon fra verv

 

PS

87/21

Godkjenning av protokoll - lønn rådmannen 2021

 

PS

88/21

Status oppfølging av politiske vedtak i FSK og KST 3. kvartal 2021

 

PS

89/21

Orienteringer/drøftinger

 

PS

90/21

Referatsaker

 

PS

91/21

Rapportering delegerte vedtak

 

PS

92/21

Søknad om fritak politiske verv

UO

PS 93/21 Klage på planvedtak  

 

Les sakspapirene her

 

Evenskjer 13.10.2021 

 

Helene Berg Nilsen

Ordfører