Det er blitt gjennomført en reguleringsendring av detaljreguleringsplanen Ramsund Orlogsstasjon etter forenklet prosess etter plan- og bygningsloven §12-14 andre ledd.

Endringen gjelder inn- og utkjøringer til planområdet, dette for å gi ny og bedre adkomst til basen som igjen bedrer internlogistikken. Endringen gjelder omdefinering av hva som er hovedadkomst til basen.

Det gjøres oppmerksom på at det i gjeldende reguleringsplan for Ramsund orlogsstasjon er regulert inn, og forekommer i dag, en adkomstvei ved foreslåtte sted for ny hovedadkomst. Slik at det i praksis er snakk om en omdefinering og utbedring av én av dagens eksisterende adkomster inn til orlogsstasjonen fremfor en faktisk reguleringsendring. Intensjonen med å likevel behandle denne omdefineringen som en reguleringsendring etter forenklet planprosess i plan- og bygningsloven §12-14 annet ledd, var et ønske om å sikre god og transparent prosess overfor eventuelle berørte parter.

 

Adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken (jf. forvaltningslovens § 18). Det må ved et slikt ønske tas kontakt med informasjon- og dokumentsenteret i Tjeldsund kommune.

 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages; jfr. forvaltningslovens § 28. Eventuell klage sendes til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort.