Riksantikvaren ønsker å gjøre forvaltningen enklere, ved å ha alle kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse samlet i en oversikt. Oversikten er et kunnskapsgrunnlag som skal medvirke til bærekraftig ressursforvaltning av kulturmiljø. Hvordan disse arealene blir forvaltet og hva som blir planlagt og utviklet, er i stor grad styrt av kommunene gjennom plan-og bygningsloven. Derfor er det utarbeidet retningslinjer som kan være til hjelp når disse arealene skal forvaltes. Og som grunnlag når nye områder skal velges ut, eller endres.

Kulturmiljø og landskap legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden, og er tilgjengelig for alle gjennom nettsiden Kulturminnesøk.

For nærmere informasjon og dialog, ta kontakt med kultur og folkehelse ved Janne Johansen.