Mål og målgruppe for tilskuddsordningen
Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

Hva kan tilskuddet brukes til
Tilskuddet er en kompensasjon for betalt merverdiavgift knyttet til tilskuddsberettigete anleggselementer

Hvordan søke
Søknad om kompensasjon leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Nærmere informasjon vil framgå av søknadsskjemaet.

Gå til Lotteri-og stiftelsestilsynet for å søke på ordningen.