Følgende saker ligger til behandling:
 
Sak nr. Sakstittel
21/20
Arbeidsreglement Tjeldsund kommune
 
22/20
Lønnspolitisk plan Tjeldsund kommune
 
23/20
Permisjonsreglement Tjeldsund kommune
 
24/20
Reglement for databriller - Tjeldsund kommune
 
25/20
Reglement for EKOM-tjenester Tjeldsund kommune
 
26/20
Retningslinjer for påskjønnelser Tjeldsund kommune
 
27/20
Samarbeidsavtale - Boliger Forsvarsbygg
 
28/20
Eiendomssalg Kalshågen II
 
29/20
Forstudie Tjeldsund Spektrum
 
30/20
Utbyggingsavtaler og justeringsavtaler for MVA knyttet til opparbeidelse av kommunal infrastruktur - prinsipper
 
31/20
Søknad om støtte for drift av Sandemark- og Øyvassveien.
 
32/20
Status oppfølging politiske vedtak KST 4. kvartal 2029 og 1. kvartal 2020
 
33/20
Orienteringer/drøftinger
 
34/20
Referatsaker
 
35/20
Rapportering delegerte saker