Saksliste

PS 100/21 Godkjenning av protokoll Kommunestyrets møte 02.11.2021
PS 101/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
PS 102/21 Delegeringsreglement Tjeldsund kommune
PS 103/21 Møteplan kommunestyre og formannskap 2022
PS 104/21 Orienteringer/drøftinger
PS 105/21 Referatsaker
PS 106/21 Rapportering delegerte vedtak
PS 107/21 Endring av vedtekter Midtre Hålogaland friluftsråd
PS 108/21 K-sekretariatet IKS -- endring av selskapsavtale pr. 1.1.2022
PS 109/21 Leve hele livet - Temaplan
PS 110/21 Permisjonsreglement
PS 111/21 Retningslinjer for flaggheising
PS 112/21 Retningslinjer sosiale medier
PS 113/21 Endring av reglement Ungdomsrådet
PS 114/21 Spillemidler 2022 - Prioritering av søknader. Årlig rullering av Kommunal plan for idrett og friluftsliv.
FO 03/21 Grunngitte spørsmål fra Tjeldsund SV til Kommunestyret i Tjeldsund om høye strømpriser
FO 04/21 Interpellasjon til kommunestyret den 15.12.2021.

 

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører på forhånd.

 

Sakspapirene kan leses her

 

Evenskjer, 8. desember 2021

Helene Berg Nilsen,

ordfører