Saksliste:

Saks-type

Sak nr.

Sakstittel

PS

36/22

Regnskap 2021 Tjeldsund kommune

PS

37/22

Årsmelding Tjeldsund kommune 2021

PS

38/22

Årsmelding 2021 Rådet for funksjonshemmede

PS

39/22

Årsmelding 2021 Eldreråd

PS

40/22

Årsmelding 2021 Ungdomsrådet

PS

41/22

Årsmelding 2021- Kommunedelsutvalget Grov/Sandstrand

PS

42/22

Budsjettregulering nr. 1 og tertialrapport 1.tertial 2022

PS

43/22

Evaluering av politisk struktur i Tjeldsund 2022

PS

44/22

Revidering av reglement for kommunestyret for å overholde kommunelovens bestemmelser

PS

45/22

Behov for delegering av myndighet til rådmannen - tillegg til vedtatt delegeringsreglement

PS

46/22

Handlingsplan - Tverrfaglig samarbeid for å forebygge og håndtere seksuelt  krenkende handlinger blant barn og unge

PS

47/22

Planprogram til kommuneplanens arealdel for Tjeldsund kommune 2022-2034

PS

48/22

Kommunestyrets sluttbehandling Sentrumsgata Evenskjer

PS

49/22

Utvikling av Elverhøy til boligområde

PS

50/22

Retningslinjer for bosetting av flyktninger 2022

PS

51/22

Søknad om kjøp av areal fra kommunal eiendom i Dyrvikhøgda

PS

52/22

Arbeidsreglement Tjeldsund kommune

PS

53/22

Retningslinjer for påskjønnelser

PS

54/22

Revidering EKOM-reglement

PS

55/22

Retningslinjer for vernetjenesten i Tjeldsund kommune

PS

56/22

Retningslinjer for konflikthåndtering

PS

57/22

Rutine for varslinger

PS

58/22

Eiermessig konsolidering mellom Nordkraft, Trollfjord og Andøy energi

PS

59/22

Endring av samarbeidsavtalen med Midtre Hålogaland Friluftsråd

PS

60/22

Søknad om fritak fra vervet som leder i kommunedelsutvalg Ramsund

PS

61/22

Orienteringer/drøftinger

PS

62/22

Referatsaker

PS

63/22

Rapportering delegerte vedtak

Evenskjer 08.06.2022

 

Helene Berg Nilsen

Ordfører

 

Sakspapirene kan leses her