Hovedhensikten med planstrategien er å gjøre en samlet vurdering av hvilke planer som skal utarbeides de neste fire årene.

Den vedtatte planstrategien legger blant annet opp til at det skal utarbeides ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel.

Første prioritet er kommuneplanens samfunnsdel med en overordnet arealstrategi, deretter kommuneplanens arealdel.

 

Les den kommunal planstrategien i sin helhet nedenfor. Vedlagt ligger også alle innkomne innspill, samt behandlingen av disse.