Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i kommunen som er særlig utsatt i forbindelse med pandemien.

Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som før 2020 normalt hadde høy andel besøk fra gjester i -og utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

Tilskuddet rettes derfor inn slik ved tildeling:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. (grunnlaget for vurderingen er fremdeles inntektsbortfall i perioden samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse).
  • Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)-og serveringsnæringene, turbiltransport og drosjenæringen.

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/ dokumentere følgende:

  1. Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.
  2. Redegjørelse for alle mottatte kontanttilskudd fra staten. (også kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato).
  3. Virksomheten har minst en ansatt
  4. Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  5. Skatteattest.
  6. Erklæring fra regnskapsfører eller revisor.

Søknader sendes i eget skjema gjennom www.regionalforvaltning.no.

Nytt ved denne søknaden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Søknadsfrist 19. november (MERK: kort søknadsfrist)

For mer informasjon, kontakt Fagansvarlig Næring – Einar Aune: 90231747, e-post: einar.aune@tjeldsund.kommune.no