Det vil også være mulig å se på møtet via streaming og vi jobber med muligheten til 2-veis kommunikasjon under møtet. Vi vil ha begrensninger på antall personer som kan møte fysisk. Vi ber derfor om at idretten, idrettsråd, friluftsrådene, skyttersamlag og andre organisasjoner samordner sin deltakelse. Nevnte organisasjoner kan delta med maksimalt 5 deltakere hver. Øvrige deltakere som ønsker å delta kan følge møtet digitalt. Vi gjør oppmerksom på at alle kan sende inn skriftlige innspill til anlegg@kud.dep.no. Det bes om at innspillene merkes med organisasjonen og fylkestilhørigheten i tittellinjen.

For påmelding for fysisk deltakelse i Tromsø, send epost til ida.maria.ruiken@tffk.no For digital deltakelse send påmelding til: johnni.handstad@tffk.no Siste påmeldingsfrist: Torsdag 15. desember 2022 For spørsmål om innspills møtet kan rettes til Ida Ruiken, 90282189 eller Johnni Håndstad, 995 77 390.

Tema for innspillsmøter i fylkene om spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet:

Målet med idrettspolitikken er å legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Statens viktigste virkemiddel for å oppnå dette er å yte tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spørsmålet for denne gjennomgangen blir derfor om vi ved hjelp av spillemidlene bygger anlegg som til sammen sikrer bred, mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for flest mulig? Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til å komme med innspill til dette arbeidet.

Det ønskes blant annet innspill på disse temaene:

Tema 1: Bygger vi de riktige anleggene? Oslo Economics (2020) konkluderte i en evaluering av tilskuddsordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet med at tilskuddsordningen har preg av å være en køordning, med begrenset grad av reelle prioriteringer. Nye søknader plasseres bak eldre søknader, uavhengig av om behovet for disse kan være større enn for dem som allerede står i kø. Hvordan definerer vi anleggsbehov? Bygger vi i dag de anleggene det er mest behov for? Hvordan skal vi sikre at disse anleggene bygges?

Tema 2: Krav, vilkår og insentiver For å oppnå målet med idrettspolitikken er det viktig at det blir bygget anlegg som er åpne og tilgjengelige, og som sikrer et bredt og mangfoldig aktivitetstilbud for flest mulig. Hvilke krav, vilkår og insentiver kan inngå i tilskuddsordningen for at vi skal oppnå dette?

Tema 3: Hvem bør ha ansvar for hva? I dag fastsetter KUD regelverket og fordeler rammen til fylkeskommunene etter visse kriterier. Fylkeskommunene prioriterer og tildeler midler til søkerne basert på behovsoppgaver/prioriteringer fra kommunene og regelverket. Er dagens arbeidsfordeling hensiktsmessig, eller kan det tenkes bedre måter å organisere dette arbeidet på?