I arbeidet med ny kommuneplan skal det totalt jobbes fram to deler: samfunnsdel og arealdel.

  • Samfunnsdelen vil være kommunens visjon, en langsiktig strategi for hvordan Tjeldsund som samfunn og hvordan kommunen som virksomhet skal utvikles fremover. Denne delen vil legge føringer for alt planarbeid i kommunen.
  • Arealdelen er juridisk bindende og viser hvor vi skal gjøre hva. Denne delen av kommuneplanen vises med et kart med tilhørende bestemmelser for bruk, vern og utformingen i kommunen.

 

Tjeldsund kommune er i gang med innbyggermedvirkning i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2021-2033. Medvirkning fra kommunens innbyggere og de som kjenner Tjeldsund best er et viktig bidrag i utformingen av innholdet i samfunnsdelen.

Som del av innbyggermedvirkningen skal det nå arrangeres tre temamøter:

  • Mandag 27.september kl 1800-2030 med tema næring og kompetanse. Hovedmålet for dette temamøte vil være å få næringsaktørers innspill på hvordan vi sammen kan få til næring- og kompetanseutvikling i Tjeldsund. For denne dagen håper vi at næringsaktørene i kommunen melder seg på og bidrar med sin kunnskap. På bakgrunn av møtets tema vil næringsaktører vil bli prioritert i påmeldingen.

 

  • Onsdag 29.september kl 1800-2030 med tema folkehelse og livskvalitet. Hovedmålet for dette temamøte vil være å definere hva som gjør Tjeldsund til et inkluderende og tilrettelagt samfunn for alle med fokus på aktivitet, nærmiljø og samarbeid. For denne dagen håper vi at lag og foreninger, frivilligheten og andre som engasjerer seg for dette tema melder seg på og bidrar med sin kunnskap.

 

  • Torsdag 30.september kl 1800-2030 med tema attraktiv bostedskommune. Hovedmålet for dette temamøte vil være å definere hva som gjør Tjeldsund attraktiv som bostedskommune, samt dens potensiale for videreutvikling.

Temamøtene vil avholdes på Tjeldsundbrua kro, og det vil være plass til ca 40-60 (avhenger av meter-kravet) påmeldte til hvert av disse. Påmelding kan gjøres her.

Det vil komme eget opplegg for ungdomsmedvirkning senere.

Det ligger i dag ute et spørreskjema som del av dette arbeidet, denne er digital og kan besvares på både norsk og samisk her     

Frist for å svare på denne er 01.10.2021 kl 12.00.